Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Laatst geüpdatet op 29 januari 2022
De website:
www.Beverenlions.be
(hierna het "Platform")
is een initiatief van:
Beverse Baseball- en softballvereniging
Pareinlaan 12
9120 Beveren
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0432582386
E-mail: info@beverenlions.be
Telefoon: +32 475 89 18 11
(hierna "wij" of "Beverse Baseball- en softballvereniging" of de "Verkoper")

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik
van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).
Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze
Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de
daarin vermelde rechten en plichten.
Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan
van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen
kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop
zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de
Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.
Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen
tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe
ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op
het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

2. Platform
a. Toegankelijkheid en navigatie
Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking,
veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter
geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom
worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.
Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus
niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen,
onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.
Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de
werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.
b. Inhoud
Beverse Baseball- en softballvereniging bepaalt grotendeels de inhoud van het
Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke
maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden,
zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons
het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te
vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.
Beverse Baseball- en softballvereniging kan geen absolute garantie bieden met
betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het
mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of
actueel is. Bijgevolg kan Beverse Baseball- en softballvereniging niet aansprakelijk
worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker
zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.
Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van
derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel
mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen
nemen.
Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Beverse
Baseball- en softballvereniging is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of
onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van
gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en
exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.
c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers
1) Registratie
De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het
Platform hebben voltooid.
Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden
aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van
het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding
van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte,
volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook
regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de
juistheid ervan te waarborgen.
De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform
hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een emailadres
kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor
de diensten.
Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn
ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe
de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien
nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.
Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.
De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft
tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de "Persoonlijke Ruimte"),
mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden
gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.
Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het
niet aan derden mee te delen.
Beverse Baseball- en softballvereniging behoudt zich in ieder geval het recht voor om
een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van
niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.
2) Uitschrijven
De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich
uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke
uitschrijving van het Platform zal effectief zijn binnen een periode van 1 week nadat
de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.
d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker
De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten)
na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere
aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud
die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft
verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.
Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de
inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de
inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn
worden gewijzigd of verwijderd.
Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op nietexclusieve
basis aan Beverse Baseball- en softballvereniging het recht om de
gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te
passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

3. Links naar andere websites
Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links
impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Beverse Baseball- en
softballvereniging en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst
bestaat met de inhoud van deze externe websites.
Beverse Baseball- en softballvereniging heeft geen controle over dergelijke externe
websites van derden.
Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de
hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat
hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere
schade.

4. Intellectuele eigendom
De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's,
geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is
samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Beverse
Baseball- en softballvereniging of Beverse Baseball- en softballvereniging heeft de
nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en
toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van
de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan
ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Beverse
Baseball- en softballvereniging, is strikt verboden, met uitzondering van elementen
die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.
De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en
weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op nietexclusieve,
niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor
persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is
overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen
geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te
verkopen of te communiceren aan het publiek.
Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de
inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Bescherming van persoonsgegevens
Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de
bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven
om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.
De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van
het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld
en verwerkt door Beverse Baseball- en softballvereniging.
Beverse Baseball- en softballvereniging verbindt zich ertoe om te voldoen aan de
toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU)
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en
de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met
het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen
wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement waar Beverse Baseball- en softballvereniging haar maatschappelijke
zetel heeft.

7. Overige bepalingen
Beverse Baseball- en softballvereniging behoudt zich het recht voor om het Platform
en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en
zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te
onderbreken.
In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de
Gebruiker, behoudt Beverse Baseball- en softballvereniging zich het recht voor om
passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Beverse Baseball- en
softballvereniging behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het
Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen
kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden
genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Beverse Baseball- en
softballvereniging niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm
van schadevergoeding.
De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze
Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en
toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om
de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en
verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform
door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna
"Klant" wordt genoemd).
De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit.
De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan
zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.
Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in
uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen
schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het
wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben
en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene
Verkoopvoorwaarden onverlet.
Beverse Baseball- en softballvereniging behoudt zich het recht voor om de Algemene
Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing
zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

2. Online winkel
Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die
de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden
producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde hebben.
De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid
beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie
kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.
De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun
beschikbaarheid.
De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

3. Prijs
De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze
online te publiceren.
Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment
van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die
datum.
De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele
leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de
validatie van de bestelling door de Klant.
Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van
toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de
bestelling.

4. Online bestellen
De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp
van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier
aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.
Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden
aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.
De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing,
een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan
plaatsvinden via dit e-mailadres.
Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren
in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de
Klant totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling
De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van
de bestelling is ontvangen.
a. Betaling
De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de
bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats
van een handtekening.
De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze
betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs
vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de
bestelling verschuldigde bedragen.
De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te
controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van
een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.
In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door
geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich
het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.
De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van
een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of
bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.
b. Bevestiging
Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de
aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de
bestelling wordt geleverd.
De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres
wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de
klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).
In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant
zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te
vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij
de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs
De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen
worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de
computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden
worden bewaard.
De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame
drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering
De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.
De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het
online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste
informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.
De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de
volgende termijnen:
21 dagen
De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen
schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de
leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen,
kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden
terugbetaald.
a. Controle van de bestelling
Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat
van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.
In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd
zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder
formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte
brengen.
De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem
gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.
Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de
gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en
ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
b. Fout in de levering
In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de
informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie
werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.
Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden
genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
c. Retourzendingen en omruilingen
Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele
verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende
modaliteiten:
Per post binnen de 30 dagen na levering naar B.B.S.V. vzw p/a Pareinlaan 12
9120 Beveren
Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven
gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in
aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid
jegens de Klant.
Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele
verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.
De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

8. Garanties
De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het
contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract
geldende wetgeving.
Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product
om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.
Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de
garantieperiode één jaar.
Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk
twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.

9. Herroepingsrecht
Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het
geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de
overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van
de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.
a. Terugzending en terugbetaling
Deze paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op
goederen.
Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om
de goederen terug te sturen of te retourneren.
De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra
kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant.
De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de
producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het
bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.
De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de
leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de
verzending van het bewijs van verzending van de goederen.
b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de
toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen
en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale
inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk
mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij
dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt
uitgevoerd.
Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van
diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten
meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn
herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
c. Template formulier herroeping
Ter attentie van:

Beverse Baseball- en softballvereniging
Pareinlaan 12
9120 Beveren
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0432582386
E-mail: info@beverenlions.be
Telefoon: +32 475 89 18 11
Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de
overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder
vermeld:
________________________________
________________________________
________________________________
Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________
Naam (namen) van de consument(en): __________
Adres(sen) van de consument(en): __________
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt
ingevuld):
____________________
Datum: __________
* Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Gegevensbescherming
De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden
het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur,
bewaren.
De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in
overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

11. Overmacht
Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren
door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.
In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de
bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De
Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk
van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende
brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen
niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of
nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van
deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de
toepassing van de andere bepalingen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te
vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil
worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de
maatschappelijke zetel van de Verkoper.

sponsors